Hợp đồng bảo hiểm và những quy định về hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là gì? Quyền lợi bảo hiểm như thế nào? Các gói bảo hiểm gồm những gì? Bồi thường bảo hiểm thủ tục ra sao? Bảo hiểm nhân thọ nào tốt? Có rất nhiều câu hỏi mà khách hàng đặt ra. Hãy cùng bao-hiem.com.vn giải đáp những thắc mắc của bạn qua bài viết này

quà tặng bảo hiểm manulife 2021, quà tặng con yêu, quyền lợi bảo hiểm manulife, chấp cánh tương lai, gia đình tôi yêu

💎 Hợp đồng bảo hiểm và các loại hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng quan tâm gồm những gì?

Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa các bên. Theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm. Còn bên bảo hiểm phải trả một khoản tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Các loại hợp đồng: Hợp đồng bảo hiểm bao gồm hợp đồng bảo hiểm con người – tài sản và hợp đồng trách nhiệm dân sự.

Đối tượng bảo hiểm: Đối tượng bảo hiểm bao gồm con người, tài sản. Trách nhiệm dân sự và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Hình thức: Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản. Giấy yêu cầu bảo hiểm có chữ ký của bên mua bảo hiểm. Là bộ phận không tách rời của hợp đồng bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Sự kiện bảo hiểm: Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thoả thuận. Hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 346 của Bộ luật Dân sự 2005 về thế chấp tài sản bảo hiểm.

💎 Phí bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm như thế nào?

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho bên bảo hiểm.

Thời hạn đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Phí bảo hiểm có thể đóng một lần hoặc theo định kỳ.

Trong trường hợp bên mua bảo hiểm chậm đóng phí bảo hiểm theo định kỳ. Thì bên bảo hiểm ấn định một thời hạn để bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm. Nếu hết thời hạn đó mà bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm thì hợp đồng chấm dứt.

💎 Nghĩa vụ thông tin của bên mua bảo hiểm được quy định như thế nào?

Khi giao kết hợp đồng theo yêu cầu của bên bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải cung cấp cho bên bảo hiểm đầy đủ thông tin có liên quan đến đối tượng bảo hiểm. Trừ thông tin mà bên bảo hiểm đã biết hoặc phải biết.

Trong trường hợp bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai nhằm giao kết hợp đồng để hưởng tiền bảo hiểm. Thì bên bảo hiểm có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và thu phí bảo hiểm đến thời điểm chất dứt hợp đồng.

hiểu đúng bảo hiểm nhân thọ, tham gia bảo hiểm nhân thọ, lợi ích bảo hiểm nhân thọ, lãi suất bảo hiểm nhân thọ, các gói bảo hiểm nhân thọ

💎 Nghĩa vụ phòng ngừa thiệt hại trong hợp đồng bảo hiểm được quy định ra sao?

Bên được bảo hiểm có nghĩa vụ tuân thủ các điều kiện ghi trong hợp đồng. Các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thiệt hại.

trong trường hợp bên được bảo hiểm có lỗi không thực hiện các biện pháp phòng ngừa thiệt hại đã ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Thì bên bảo hiểm có quyền ấn định một thời hạn để bên được bảo hiểm thực hiện các biện pháp đó. Nếu hết thời hạn mà các biện pháp phòng ngừa vẫn không được thực hiện. Thì bên bảo hiểm có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Hoặc không trả tiền bảo hiểm khi thiệt hại xảy ra. Do các biện pháp phòng ngừa đã không được thực hiện.

câu hỏi bảo hiểm nhân thọ, giải đáp câu hỏi bảo hiểm, mua bảo hiểm để làm gì, lợi ích bảo hiểm nhân thọ, các gói bảo hiểm nhân thọ

💎 Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, bên được bảo hiểm và của bên bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm như thế nào?

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên mua bảo hiểm. Hoặc bên được bảo hiểm phải báo ngay cho bên bảo hiểm. Và phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép. Để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.

Bên bảo hiểm phải thanh toán chi phí cần thiết và hợp lý mà người thứ ba đã bỏ ra để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.

💎 Trả tiền bảo hiểm được quy định trong hợp đồng bảo hiểm như thế nào?

Bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm trong thời hạn đã thoả thuận. Nếu không có thoả thuận về thời hạn. Thì bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm trong thời hạn mười lăm ngày. Kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

Trong trường hợp bên bảo hiểm chậm trả tiền bảo hiểm. Thì phải trả cả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước. Quy định tại thời điểm trả tiền bảo hiểm tương ứng với thời gian chậm trả.

Trong trường hợp bên được bảo hiểm cố ý để xảy ra thiệt hại. Thì bên bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm. Nếu do lỗi vô ý của người được bảo hiểm thì bên bảo hiểm không phải trả một phần tiền bảo hiểm. Tương ứng với mức độ lỗi của bên được bảo hiểm.

💎 Chuyển yêu cầu hoàn trả quy định ra sao?

Trong trường hợp người thứ ba có lỗi mà gây thiệt hại cho bên được bảo hiểm. Và bên bảo hiểm đã trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm. Thì bên bảo hiểm có quyền yêu cầu người thứ ba hoàn trả khoản tiền mà mình đã trả. Bên được bảo hiểm có nghĩa vụ phải cung cấp cho bên bảo hiểm. Mọi tin tức, tài liệu, bằng chứng cần thiết mà mình biết. Để bên bảo hiểm thực hiện quyền yêu cầu đối với người thứ ba. Quy định trong hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hợp bên được bảo hiểm đã nhận số tiền bồi thường thiệt hại do người thứ ba trả. Nhưng vẫn ít hơn số tiền mà bên bảo hiểm phải trả. Thì bên bảo hiểm chỉ phải trả phần chệnh lệch giữa số tiền bảo hiểm. Và số tiền mà người thứ ba đã trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Nếu bên được bảo hiểm đã nhận tiền bảo hiểm nhưng ít hơn so với thiệt hại do người thứ ba gây ra. Thì bên được bảo hiểm vẫn có quyền yêu cầu người thứ ba bồi thường phần chênh lệch. Giữa số tiền bảo hiểm và tiền bồi thường thiệt hại.

Bên bảo hiểm có quyền yêu cầu người thứ ba hoàn trả khoản tiền mà mình đã trả cho bên được bảo hiểm.

nghề tay trái hái ra tiền, kinh doanh không cần vốn, công việc bán thời gian, chìa khóa dẫn đến thành công, bảo hiểm nhân thọ

💎 Quy đinh về bảo hiểm tính mạng ra sao?

Trong trường hợp bảo hiểm tính mạng thì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm. Hoặc người đại diện theo uỷ quyền của họ. Nếu bên được bảo hiểm chết thì tiền bảo hiểm được trả cho người thừa kế của bên được bảo hiểm.

💎 Bảo hiểm tài sản gồm những gì?

Bên bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm. Theo các điều kiện đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Trong trường hợp quyền sở hữu đối với tài sản bảo hiểm được chuyển cho người khác. Thì chủ sở hữu mới đương nhiên thay thế chủ sở hữu cũ trong hợp đồng bảo hiểm. Kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu tài sản. Chủ sở hữu cũ là bên mua bảo hiểm phải báo cho chủ sở hữu mới biết về việc tài sản đã được bảo hiểm. Báo kịp thời cho bên bảo hiểm về việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản.

bảo hiểm nhân thọ, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, thủ tục quyền lợi bảo hiểm, thanh toán quyền lợi bảo hiểm, kết thúc quyền lợi bảo hiểm

💎 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì?

Trong trường hợp bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba theo thoả thuận. Hoặc theo quy định của pháp luật thì bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm. Hoặc cho người thứ ba theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm đối với thiệt hại. Mà bên mua bảo hiểm đã gây ra cho người thứ ba theo mức bảo hiểm đã thoả thuận. Hoặc theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã bồi thường thiệt hại cho người thứ ba. Thì có quyền yêu cầu bên bảo hiểm phải hoàn trả khoản tiền mà mình đã trả cho người thứ ba. Nhưng không vượt quá mức trả bảo hiểm mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật đã quy định.

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI – CẦN TƯ VẤN VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VUI LÒNG LIÊN HỆ

ĐẠI LÍ TƯ VẤN: 0937.125.711

CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE & THÀNH CÔNG, TRÂN TRỌNG!

Ms.Gương

Một số từ khóa khách hàng hay tìm kiếm:

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm, Chi trả quyền lợi bảo hiểm, Giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Chi trả quyền lợi bảo hiểm Manulife, Giải quyết quyền lợi bảo hiểm qua Zalo, Các gói bảo hiểm nhân thọ Manulife, chi trả quyền lợi bảo hiểm 2021, Bồi thường bảo hiểm nhân thọ

Giá các gói bảo hiểm Manulife. Các gói đồng bảo hiểm nhân thọ, Các gói bảo hiểm nhân thọ tốt nhất hiện nay. Các gói bảo hiểm nhân thọ của Prudential, Các gói bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt, Các gói bảo hiểm AIA, Mua bảo hiểm nhân thọ 5 năm. Gói bảo hiểm AIA 10 năm

Bồi thường bảo hiểm nhân thọ, Eclaim Manulife, Bồi thường bảo hiểm, Thanh toán bảo hiểm Manulife, Eclaims, Easy claim. Hợp đồng của tôi, Học online bảo hiểm Manulife

Bảo hiểm nhân thọ là gì, Các gói bảo hiểm nhân thọ. Các gói bảo hiểm nhân thọ Manulife, Các gói bảo hiểm Prudential. Bảo hiểm nhân thọ Prudential. Mua bảo hiểm nhân thọ 5 năm, Bảo hiểm Nhân thọ Bảo Việt. Bảo hiểm nhân thọ AIA

Tìm hiểu thêm TẠI ĐÂY

Bài hài lòng bài viết này chứ?

5/5 (13 lượt bình chọn)

0937.1257.11